MYSP-PI-2022-005

邵懐宇


下載導師簡歷CV
Section 1: Personal Particulars

邵懐宇
Shao, Huaiyu
Associate Professor
88224097
hshao@um.edu.mo
University of Macau
UMAC-Institute of Applied Physics and Materials Engineering
https://iapme.um.edu.mo/people/academic-staff/shao-huaiyu/

Research Project provided for Macao Youth Scholars Program:

基於改性LixSi基複合材料電極的可控合成及其在高比能鋰電池中的應用
Controllable synthesis of modified LixSi-based composite electrode and the application in high-energy lithium batteries
0805 材料科学与工程
0703 化学,0702 物理学
NOTE-WORTHY AWARDS 2021 Best paper award, Journal of Magnesium and Alloys (SCI, IF=10.088), China 2007 JSPS Fellowship, Japan Society for the Promotion of Science, Japan 2005 First Place Award, GE Foundation Edison Cup Technology Innovation Competition, China Scholarship Council, China/Institute of International Education, USA PUBLICATIONS 1. Wen Lei, Heng Li, Yuxin Tang*, Progress and perspectives on electrospinning techniques for solid-state lithium batteries, Huaiyu Shao*, Carbon Energy, 2022, in press. (IF>18) 2. Jingxin Zhao, Zifeng Cong, Jun Hu, Hongyu Lu, Litong Wang, Huibo Wang, Oleksandr I. Malyi, Xiong Pu, Yanyan Zhang, Huaiyu Shao, Yuxin Tang, Zhong Lin Wang, Regulating Zinc Electroplating Chemistry to Achieve High Energy Coaxial Fiber Zn Ion Supercapacitor for Self-Powered Textile-based Monitoring System, Nano Energy, 2021, 106893, ISSN 2211-2855, https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106893. 3. Bo Li, Jingjun Shen, Huajun Zhao, Wen Lei, Xueqing Yu, Jincheng Xu, Yuxin Tang, Haiyan Zhang, Huaiyu Shao*, In-situ Formed Amorphous Manganese Vanadate Encapsulating MnO via Salt-assisted Ball Milling toward 3D Hierarchical Porous Electrodes for Superior Lithium Storage, Chemical Engineering Journal , (2021) in press. 4. Jingjun Shen, Bo Li, Yun Zheng, Ziyi Dai, Jielei Li, Xiaozhi Bao, Junpo Guo, Xueqing Yu, Yan Guo, Mingzheng Ge, Wen Lei*, Huaiyu Shao*, Engineering the Composition and Structure of Superaerophobic Nanosheet Array for Efficient Hydrogen Evolution, Chemical Engineering Journal, (2021) in press. 5. Kang Chen, Hao Zhong, Liuzhang Ouyang*, Fen Liu, Hui Wang, Jiangwen Liu, Huaiyu Shao*, Min Zhu, Achieving a novel solvent-free regeneration of LiBH4 combining hydrogen storage and production in a closed material cycle, Journal of Magnesium and Alloys, 2021, in press. 6. Kang Chen, Jun Jiang, Liuzhang Ouyang*, Hui Wang, Jiangwen Liu, Huaiyu Shao*, Min Zhu, Enhanced hydrogen generation from hydrolysis of MgLi doped with expanded graphite, Journal of Magnesium and Alloys, 2021, in press. 7. Huajun Zhao, Jun Wang, Huaiyu Shao*, Kang Xu*, Yonghong Deng*, Gas Generation Mechanism in Li-Metal Batteries, Energy & Environmental Materials, 2021, in press. 8. Huajun Zhao, Yunxian Qian, Guangfu Luo, Jian Chang, Chaoyang Wang, Jun Wang*, Huaiyu Shao*, Yonghong Deng*, Cathode-anode reaction products interplay enabling high performance of LiNi0. 8Co0.1Mn0.1O2/artificial graphite pouch batteries at elevated temperature, Journal of Power Sources, 514 (2021) 230583. 1 December 2021. 9. N. Wang, J. Liang, J. Liu, Y. Huang, H. Shao, Q. Cai, M. Hu, Z. Shi, AS61 Magnesium Alloy with Nano-Scale Mg2Sn Phase as a Novel Anode for Primary Aqueous Magnesium Battery, Journal of the Electrochemical Society, 168 (2021). No. 100537. October 2021. 10. Xiaozhi Bao, Tian Sun, Yan Liu, Chuan Xu, Weiliang Ma, Junpo Guo, Yun Zheng, Shivananju Bannur Nanjunda, Huating Liu, Zongyu Huang, Shaojuan Li, Shenghuang Lin, Guichuan Xing, Wencai Ren*, Qiaoliang Bao*, Huaiyu Shao*, A graphene–Mo2C heterostructure for a highly responsive broadband photodetector, Physical Chemistry Chemical Physics, 40 (2021) 23024-23031. 28 Oct. 2021. 11. Junpo Guo, Dongqi Dong, Jun Wang*, Dan Liu, Xueqing Yu, Yun Zheng, Zhaorui Wen, Wen Lei, Yonghong Deng, Jie Wang*, Guo Hong* and Huaiyu Shao*, Silicon-based lithium ion battery system: state of the art from half and full cell viewpoint, Advanced Functional Materials, 31 (2021), 2102546. August 20, 2021. 12. Zhenjiang Liu, Haiyan Zhang, Shangshang Zhang, Jiale Yu, Shengkai Li, Huaiyu Shao, Yudie Tang, Daofeng Wen & Zhenghui Li, Facile Preparation of MoP/TiO2 Composite by Electrospinning Method for Sodium Ion Battery Anode, Materials Research Letters, 9 (2021), 382-390. 07/2021. 13. Cheng Lin, Liuzhang Ouyang*, Renzong Hu, Jun Liu, Lichun Yang, Huaiyu Shao*, Min Zhu, Synthesis of amorphous SeP2/C composite by plasma assisted ball milling for high-performance anode materials of lithium and sodium-ion batteries, Progress in Natural Science: Materials International, 31 (2021), 567-574. August 2021. 14. Huajun Zhao, Yunxian Qian, Shiguang Hu, Guangfu Luo, Chenxi Nie, Peiqi Qiu, Yuanyuan Kang, Han Wang, Yanli Chu, Qingrong Wang, Jun Wang, Huaiyu Shao*, Kang Xu*, Yonghong Deng*, Tale of Three Phosphate Additives for Stabilizing NCM811/Graphite Pouch Cells: Significance of Molecular Structure-Reactivity in Dictating Interphases and Cell Performance, ACS Applied Materials and Interfaces, 2021, 13(25), 29676-29690. 15. Xueqing Yu, Junpo Guo, Bo Li, Jincheng Xu, Peng Gao*, Kwan San Hui, Kwun Nam Hui*, Huaiyu Shao*, Sub-Nanometer Pt Clusters on Defective NiFe LDH Nanosheets as Trifunctional Electrocatalysts for Water Splitting and Rechargeable Hybrid Sodium–Air Batteries, ACS Applied Materials and Interfaces, 2021, 13(23), 26891-26903. 16. Bo Li, Xiaomin Huang, Jianding Li, Huajun Zhao, Xueqing Yu, Qinghao Qin, Jincheng Xu, Wen Lei, Dongyu Feng, Yonghong Deng, Jinlong Zheng, Yuncai Chen, Ning Wang*, Huaiyu Shao*, Design of Pseudocapacitance and Amorphization Co-Enhanced Mn3O4/Graphene Sheets Nanocomposites for High-Performance Lithium Storage, Applied Surface Science, 2021, 563, 150199. 17. Jianding Li, Yun Zheng, Huaiyu Shao*, Co/N dual hybrid strategy for superior capacity and long cyclic stability Li+/K+ storage of ZnO/N-doped carbon nanosheet framework, Journal of Alloys and Compounds, 2021, 879, 160438. 18. J. Zou, Y. Zhang, S. Chen, H. Shao, Y. Tang*, Recent Development on Surface-interface Chemistry of All-solid-state Lithium Batteries, Chemical Journal of Chinese Universities. 2021, 42, 1005-1016. 19. Yudie Tang, Haiyan Zhang*, Shangshang Zhang, Lun Li, Zhenjiang Liu, Zhenghui Li, Junyao Shen, Huaiyu Shao, High Performance Anode for Sodium-Ion Batteries: Calcium Pre-Intercalated Layered Vanadium Oxide/Carbon composite, Chemical Engineering Journal, 2021, 424, 130378. 20. Chunyan Cao, Huilong Dong, Fanghua Liang, Yu Zhang, Wei Zhang, Hailou Wang, Huaiyu Shao, Hongchao Liu, Kai Dong, Yuxin Tang, Yuekun Lai, Mingzheng Ge, Interfacial reinforcement structure design towards ultrastable lithium storage in MoS2-based composited electrode, Chemical Engineering Journal, , 2021, 416, 129094. 21. Guanyu Liu, Xiaozhi Bao (co-first author), Weikang Dong, Qi Wei, Haoran Mu, Wenguo Zhu, Bingzhe Wang, Jianding Li, Babar Shabbir, Yuan Huang, Guichuan Xing, Jianhui Yu, Peng Gao, Huaiyu Shao*, Xiangping Li*, and Qiaoliang Bao*, Two-Dimensional Bi2Sr2CaCu2O8+δ Nanosheets for Ultrafast Photonics and Optoelectronics, ACS Nano, 2021, 15(5), 8919-8929. 22. Yun Zheng, Jianding Li, Bingpu Zhou*, Hou Ian*, Huaiyu Shao*, Advanced sensitivity amplification strategies for voltammetric immunosensors of tumor marker: State of the art, Biosensors and Bioelectronics, 178 (2021) 113021. 23. Bannur N. Shivananju, Lu Zhou, Yuefeng Yin, Wenzhi Yu, Babar Shabbir, Haoran Mu, Xiaozhi Bao, Yiqiu Zhang, Sun Tian, Qingdong Ou, Shaojuan Li, Mohammad M. Hossain, Yupeng Zhang, Huaiyu Shao, Guichuan Xing, Nikhil V. Medhekar, Chang-Ming Li, Jian Liu, Qiaoliang Bao*, Probing the dynamic structural changes of DNA using ultrafast laser pulse in graphene-based optofluidic device, InfoMat. 3 (2021) 316-326. 24. D.F. Wu, L.Z. Ouyang*, J.M. Huang, J.W. Liu, H. Wang, X.S. Yang, H. Shao*, M. Zhu, Improvement on hydrogen generation properties of Zr(BH4)4·8NH3, Progress in Natural Science: Materials International, 2021, 31(1): 41-46. 25. Yongyang Zhu, Liuzhang Ouyang*, Hao Zhong, Jiangwen Liu, Hui Wang, Huaiyu Shao, Zhenguo Huang*, Min Zhu, Efficient synthesis of sodium borohydride: Balancing reducing agents with intrinsic hydrogen source in hydrated borax, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2020, 8, 13449-13458. 26. Bowen Shao, Yukun She, Shaokang Tian, Xiangyu Liu, Yibo Zhao, Lei Li* and Huaiyu Shao*, Enhanced Cycling Performance of Li–O2 Battery by Highly Concentration Electrolyte of LiFSA/Methyl Pivalate, Journal of The Electrochemical Society, 2020, 167, No. 110547. 27. Xueqing Yu, Yao Kang, Shuo Wang, Hui, Kwan San Hui, K.N. Hui*, Huajun Zhao, Jianding Li, Bo Li, Jincheng Xu, Liang Chen*, Huaiyu Shao*, Integrating PtNi Nanoparticles on NiFe Layered Double Hydroxide Nanosheets as Bifunctional Catalyst for Hybrid Sodium-Air Batteries, Journal of Materials Chemistry A, 8 (2020) 16355-16365. 28. Haoran Mu, Zeke Liu, Xiaozhi Bao, Zhichen Wan, Guanyu Liu, Xiangping Li, Huaiyu Shao, Guichuan Xing, Babar Shabbir, Lei Li, Tian Sun, Shaojuan Li, Wanli Ma, Qiaoliang Bao*, Highly stable and repeatable femtosecond soliton pulse generation from saturable absorbers based on two-dimensional Cu3-xP nanocrystals, Frontiers of Optoelectronics, 13 (2020) 139-148. 29. Kaiyao Wu, Yuying Meng, Jincheng Xu, Kaveh Edalati, Huaiyu Shao, Wei Li, Huai-Jun Lin*, Novel Fe-based Nanoglass as Efficient Noble-metal-free Electrocatalyst for Alkaline Hydrogen Evolution Reaction, Scripta Materialia, 188 (2020) 135-139. 30. Ao Cheng, Weihao Zhong, Zhaopeng Li, Dejian Cheng, Yingxi Lin, Yudie Tang, Huaiyu Shao, Zhenghui Li, Haiyan Zhang*, Few-layer MoS2 embedded in N-doped carbon fibers with interconnected macropores for ultrafast sodium storage, Carbon, 168 (2020) 691-700. 31. Huai-Jun Lin*, Hai-Wen Li, Huaiyu Shao, Yanshan Lu, Kohta Asano, In situ Measurement Technologies on Solid-State Hydrogen Storage Materials: A Review, Materials Today Energy, 17 (2020) No. 100463. 32. Kang Chen, Liuzhang Ouyang*, Hui Wang, Jiangwen Liu, Huaiyu Shao*; Min Zhu, A High-performance Hydrogen Generation System: Hydrolysis of LiBH4-based Materials Catalyzed by Transition Metal Chlorides, Renewable Energy, 156 (2020) 655-664. 33. Yongyang Zhu, Liuzhang Ouyang*, Hao Zhong, Jiangwen Liu, Hui Wang, Huaiyu Shao*, Zhenguo Huang*, and Min Zhu, Closing the loop for hydrogen storage: Facile regeneration of NaBH4 from its hydrolytic product, Angewandte Chemie International Edition, 59 (2020) 8623-8629. 34. Miaolian Ma, Kang Chen, Liuzhang Ouyang*, Jun Jiang, Fen Liu, Huaiyu Shao*; Min Zhu, Kinetically Controllable Hydrogen Generation at Low Temperatures by Alcoholysis of CaMg2-Based Materials in Tailored Solutions, ChemSusChem, 13 (2020) 2709-2718. 35. Zhixiang Liu, Mengyuan Xiang, Yao Zhang*, Huaiyu Shao*, Yunfeng Zhu, Xinli Guo, Liquan Li, Hui Wang, Wanqiang Liu, Lithium migration pathways at composite interface of LiBH4 and two-dimensional MoS2 enabling superior ionic conductivity at room temperature, Physical Chemistry Chemical Physics, 22 (2020), 4096-4105. 36. Miaolian Ma, Kang Chen, Jun Jiang, Xu-Sheng Yang, Hui Wang, Huaiyu Shao*, Jiangwen Liu, Liuzhang Ouyang*, Enhanced Hydrogen Generation Performance of CaMg2-based Materials by Ball Milling, Inorganic Chemistry Frontiers, 2020, 7, 918-929. 37. Zongxiong Huang, Guanzhou Li, Youlun Huang, Xiefang Gu, Naiguang Wang, Jianping Liu, Oi Lun Li, Huaiyu Shao, Yong Yang*, Zhicong Shi*, Facile one-pot synthesis of low cost MnO2 nanosheet/Super P Li composites with high oxygen reduction reaction activity for Zn-air batteries, Journal of Power Sources, 448 (2020) 227385. 38. Qingdong Ou, Xiaozhi Bao, Yinan Zhang, Huaiyu Shao, Guichuan Xing, Xiangping Li, Liyang Shao, Qiaoliang Bao*, Band structure engineering in metal halide perovskite nanostructures for optoelectronic applications, Nano Materials Science, 1 (2019) 268-287. 39. Jianding Li, Huajun Zhao, Meimei Wang, Yongyang Zhu, Bo Li, Xueqing Yu, Jincheng Xu, Yajun Cheng, Liuzhang Ouyang*, and Huaiyu Shao*, Rational Design of 3D N-doped Carbon Nanosheet Framework Encapsulated Ultrafine ZnO Nanocrystals as Superior Performance Anode Materials in Lithium Ion Batteries, Journal of Materials Chemistry A, 7 (2019) 25155-25164. 40. Chenglei Qin, Liuzhang Ouyang*, Hui Wang, Jiangwen Liu, Huaiyu Shao*, Min Zhu, Regulation of high-efficient regeneration of sodium borohydride by magnesium-aluminum alloy, International Journal of Hydrogen Energy, 44 (2019) 29108-29115. 41. Jianding Li, Bo Li, Xueqing Yu, Huajun Zhao, Huaiyu Shao*, Geometrical Effect in Mg-based Metastable Nano Alloys with BCC Structure for Hydrogen Storage, International Journal of Hydrogen Energy, 44 (2019) 29291-29296. 42. Cheng Lin, Liuzhang Ouyang*, Chaojin Zhou, Renzong Hu, Lichun Yang, Xusheng Yang*, Huaiyu Shao, Min Zhu, A Novel Selenium-Phosphorous Amorphous Composite by Plasma Assisted Ball Milling for High-Performance Rechargeable Potassium-Ion Battery Anode, Journal of Power Sources, 443 (2019) 227276. 43. Yicheng Zhong, Yuanmao Chen, Yifeng Cheng, Qinglu Fan, Huajun Zhao, Huaiyu Shao, Yanqing Lai, Zhicong Shi*, Xi Ke*, Zaiping Guo*, Li Alginate-based Artificial SEI Layer for Stable Lithium Metal Anodes, ACS Applied Materials and Interfaces, 11 (2019) 37726-37731. 44. Chong Lu, Jianxin Zou*, Xiaoqin Zeng, Wenjiang Ding, Huaiyu Shao*, Enhanced hydrogen sorption properties of core-shell like structured Mg@NaBH4/MgB2 composite, Journal of Alloys and Compounds, 810 (2019) 151763. 45. Kang Chen, Liuzhang Ouyang*, Hao Zhong, Jiangwen Liu, Hui Wang, Huaiyu Shao*, Yao Zhang, Min Zhu*, Converting H+ from Coordinated Water into H- Enables Super Facile Synthesis of LiBH4, Green Chemistry, 21 (2019) 4380-4387. 46. Hao Zhong, Liuzhang Ouyang*, Meiqin Zeng, Jiangwen Liu, Hui Wang, Huaiyu Shao*, Michael Felderhoff*, Min Zhu, Realizing Facile Regeneration of Spent NaBH4 with Mg-Al Alloy, Journal of Materials Chemistry A, 7 (2019) 10723-10728. 47. Jun Jiang, Liuzhang Ouyang*, Hui Wang, Jiangwen Liu, Huaiyu Shao*, Min Zhu, Controllable hydrolysis performance of MgLi alloys and the hydrides, Chemphyschem, 20 (2019) 1316-1324. 48. Huajun Zhao, Xueqing Yu, Jianding Li, Bo Li, Huaiyu Shao*, Lei Li* and Yonghong Deng*, Film-forming Electrolyte Additives for Rechargeable Lithium Ion Batteries: Progress and Outlooks, Journal of Materials Chemistry A, 7 (2019) 8700-8722. 49. Qun Luo, Jianding Li, Bo Li, Bin Liu, Huaiyu Shao*, Qian Li*, Kinetics in Mg-based Hydrogen Storage Materials: Enhancement and Mechanism, Journal of Magnesium and Alloys, 7 (2019) 58-71. (Best Paper award of the Journal in 2021) 50. Bo Li!, Liqing He!, Jianding Li, Hai-Wen Li, Zhouguang Lu, Huaiyu Shao*, Ti-V-C Based Alloy with a FCC Lattice Structure for Hydrogen Storage, Molecules, 24 (2019) No. 552. 51. Meichun Wang, Liuzhang Ouyang*, Meiqin Zeng, Jiangwen Liu, Chenghong Peng, Huaiyu Shao*, Min Zhu, Magnesium borohydride hydrolysis with kinetics controlled by ammoniate formation, International Journal of Hydrogen Energy, 44 (2019) 7392-7401. 52. Bo Li, Jianding Li, Huajun Zhao, Xueqing Yu, Huaiyu Shao*, Mg-based Metastable Nano Alloys for Hydrogen Storage, International Journal of Hydrogen Energy, 44 (2019) 6007-6018. (Highly cited paper by Web of Science, captured on Jan. 2020) 53. Fengchen Zhou, Liuzhang Ouyang*, Meiqin Zeng, Jiangwen Liu, Hui Wang, Huaiyu Shao*, Min Zhu, Growth Mechanism of Black Phosphorus Synthesized by Different Ball Milling Techniques, Journal of Alloys and Compounds, 784 (2019) 339-346. 54. Miaolian Ma, Lingli Yang, Liuzhang Ouyang*, Huaiyu Shao*, Min Zhu, Promoting Hydrogen Generation from the Hydrolysis of Mg-Graphite Composites by Plasma-Assisted Milling, Energy, 167 (2019) 1205-1211. (Highly cited paper by Web of Science, captured on Jan. 2020) 55. Zhenhua Tan, Liuzhang Ouyang*, Jianmei Huang, Jiangwen Liu, Hui Wang, Huaiyu Shao*, Min Zhu, Hydrogen Generation via Hydrolysis of Mg2Si, Journal of Alloys and Compounds, 770 (2019) 108-115. (Highly cited paper by Web of Science, captured on Jan. 2020) 56. Daifeng Wu, Liuzhang Ouyang*, Jian Mei Huang, Jiangwen Liu, Hui Wang, Huaiyu Shao*, Min Zhu, Synthesis and Hydrogen Storage Property Tuning of Zr(BH4)4•8NH3 via Physical Vapour Deposition and Composite Formation, International Journal of Hydrogen Energy, 43 (2018) 19182-19188. 57. Huaiyu Shao*, Hai-Wen Li, Yajun Cheng, Huaijun Lin, Liqing He, Next-Generation Energy Storage Materials Explored by Advanced Scanning Techniques, Scanning, 2018 (2018) No. 3280283 (editorial). 58. Chengguang Lang, Liuzhang Ouyang*, Lingli Yang, Leyang Dai*, Daifeng Wu, Huaiyu Shao, Min Zhu, Enhanced hydrogen storage kinetics in Mg@FLG composite synthesized by plasma assisted milling, International Journal of Hydrogen Energy, 43 (2018) 17346-17352. 59. Bo Li, Jianding Li, Huaiyu Shao*, Liqing He*, Mg-based Hydrogen Absorbing Materials for Thermal Energy Storage-A Review, Applied Sciences, 8 (2018) No. 1375. 60. Liqing He, Huaijun Lin, Hai-Feng Li, Yaroslav Filinchuk, Junjun Zhang, Ying Liu, Mingyang Yang, Yan Hou, Yonghong Deng*, Hai-Wen Li, Huaiyu Shao*, Liping Wang, Zhouguang Lu*, Na3NH2B12H12 as High Performance Solid Electrolyte for All-solid-state Na-ion Battery Application, Journal of Power Sources, 396 (2018) 574-579. 61. Jianding Li, Jincheng Xu, Bo Li, Liqing He*, Huaijun Lin*, Hai-Wen Li*, Huaiyu Shao*, Advanced SEM and TEM Techniques Applied in Mg-based Hydrogen Storage Research, Scanning, 2018 (2018) No. 6057496. 62. Bo Li, Jianding Li, Huaiyu Shao*, Wei Li and Huaijun Lin*, Synthesis, Morphology, and Hydrogen Absorption Properties of TiVMn and TiCrMn Nanoalloys with a FCC Structure, Scanning, 2018 (2018) No. 5906473. 63. Xiaojing Jiang, Kai Fu, Rui Xiao, Yong Wu, Bingxue Sun, Huaiyu Shao, Xiuqi Wu, Jie Zheng*, Xingguo Li*, Hydrogen storage properties of Y-Mg-Cu-H nanocomposite obtained by hydrogen-induced decomposition of YMg4Cu intermetallic, Journal of Alloys and Compounds, 751 (2018) 176-182. 64. Jianding Li, Bo Li, Huaiyu Shao*, Wei Li and Huaijun Lin*, Catalysis and Downsizing in Mg-based Hydrogen Storage Materials, Catalysts, 8 (2018) 89. 65. Liqing He, Yanda Fu, Dong Wu, Dehui Zhang, Hua Cheng, Huaijun Lin, Xiangnan Li, Wei Xiong, Qing Zhu, Yonghong Deng, Huaiyu Shao*, Hai-Wen Li*, Xingzhong Zhao and Zhouguang Lu*, A Facile Solvent-Free Method for NaBH4 and Na2B12H12 Synthesis, Inorganica Chimica Acta, 474 (2018) 16-21. 66. Huaiyu Shao*, Liqing He (first two authors contributed equally), Huaijun Lin*, and Hai-Wen Li, Progress and Trends in Magnesium-based Materials for Energy-Storage Research: A Review, Energy Technology, 6 (2018) 445-458. (Best of 2018 for the Journal; Highly cited paper by Web of Science, captured on Jan. 2020) 67. Zhenhua Tan, Liuzhang Ouyang*, Jiangwen Liu, Hui Wang, Huaiyu Shao*, and Min Zhu, Hydrogen Generation by Hydrolysis of Mg-Mg2Si Composite and Enhanced Kinetics Performance from Introducing of MgCl2 and Si, International Journal of Hydrogen Energy, 43 (2018) 2903-2912. (Highly cited paper by Web of Science, captured on Jan. 2020) 68. Huaiyu Shao*, Heat Modeling and Materials Development of Mg-based Nanomaterials Combined with Solid Oxide Fuel Cell for Stationary Energy Storage, Energies, 10 (2017) 1767. 69. Minghong Huang, Liuzhang Ouyang*, Jiangwen Liu, Hui Wang, Huaiyu Shao* and Min Zhu, Enhanced hydrogen generation by hydrolysis of Mg doped with flower-like MoS2 for fuel cell applications, Journal of Power Sources, 365 (2017) 273-281. 70. Meichun Wang, Liuzhang Ouyang*, Chenghong Peng, Xiaoke Zhu, Weiheng Zhu, Huaiyu Shao* and Min Zhu, Synthesis and hydrolysis of NaZn(BH4)3 and its ammoniates, Journal of Materials Chemistry A, 5 (2017) 17012-17020. 71. Daifeng Wu, Liuzhang Ouyang*, Jiangwen Liu, Hui Wang, Huaiyu Shao* and Min Zhu, Hydrogen generation properties and hydrolysis mechanism of Zr(BH4)4•8NH3, Journal of Materials Chemistry A, 5 (2017) 16630-16635. (feature paper of Journal of Materials Chemistry A) 72. Miaolian Ma, Liuzhang Ouyang*, Jiangwen Liu, Hui Wang, Huaiyu Shao*, and Min Zhu, Air-stable hydrogen generation materials and enhanced hydrolysis performance of MgH2-LiNH2 composites, Journal of Power Sources, 359 (2017) 427–434. 73. Liqing He*, Huaiyu Shao*(first two authors contributed equally), Michael Felderhoff, Hai-Wen Li, Xiangnan Li,Qing Zhu, Dehui Zhang, Dong Wu, Yanda Fu, Yonghong Deng, Zhouguang Lu*, Facile synthesis of anhydrous Li2B12H12 with high purity by solvent-free method, Inorganica Chimica Acta, 464 (2017) 147-151. 74. Minghong Huang, Liuzhang Ouyang*, Jianshan Ye, Jiangwen Liu, Xiangdong Yao, Hui Wang, Huaiyu Shao* and Min Zhu, Hydrogen generation via hydrolysis of Magnesium with seawater using Mo, MoO2, MoO3 and MoS2 as catalysts, Journal of Materials Chemistry A, 5 (2017) 8566-8575. 75. Kaveh Edalati*, Huaiyu Shao, Hoda Emami, Hideaki Iwaoka, Etsuo Akiba and Zenji Horita, Activation of Titanium-Vanadium Alloy for Hydrogen Storage by Introduction of Nanograins and Edge Dislocations Using High-pressure Torsion, International Journal of Hydrogen Energy, 41 (2016) 8917-8924. 76. Huaiyu Shao*, Xingguo Li*, Effect of Nanostructure and Partial Substitution on Gas Absorption and Electrochemical Properties in Mg2Ni-based Alloys, Journal of Alloys and Compounds, 667 (2016) 191-197. 77. Huaiyu Shao, Michael Felderhoff*, Claudia Weidenthaler, Kinetics Enhancement, Reaction Pathway Change and Mechanism Clarification in LiBH4 with Ti-catalyzed Nanocrystalline MgH2 Composite, Journal of Physical Chemistry C, 119 (2015) 2341-2348. 78. Huaiyu Shao*, Weigang Ma, Masamichi Kohno, Yasuyuki Takata, Gongbiao Xin, Shigenori Fujikawa, Sayoko Fujino, Sean Bishop, Xingguo Li, Hydrogen Storage and Thermal Conductivity Properties of Mg-based Materials with Different Structures, International Journal of Hydrogen Energy, 39 (2014) 9893-9898. 79. Huaiyu Shao*, Xingguo Li*, Kinetics and Thermodynamics of Nanostructured Mg-based Hydrogen Storage Materials Synthesized from Metal Nanoparticles, Advanced Materials Research, 924 (2014) 189-192. 80. Huaiyu Shao*, Chunguang Chen, Tong Liu*, Xingguo Li*, Phase, Microstructure and Hydrogen Storage Properties of Mg-Ni Materials Synthesized from Metal Nanoparticles, Nanotechnology, 25 (2014) 135704. 81. Jianjiang Hu*, Raiker Witter, Huaiyu Shao, Michael Felderhoff and Maximilian Fichtner, Beneficial Effects of Stoichiometry and Nanostructure for a LiBH4-MgH2 Hydrogen Storage System, Journal of Materials Chemistry A, 2 (2014) 66-72. 82. Stephen Matthew Lyth*, Huaiyu Shao (first two authors contributed equally), Jianfeng Liu, Kazunari Sasaki and Etsuo Akiba, Hydrogen Adsorption on Graphene Foam Synthesized via Combustion of Sodium Ethoxide, International Journal of Hydrogen Energy, 39 (2014) 376-380. 83. Tong Liu, Hailong Shen, Yang Liu, Lei Xie, Jianglan Qu, Huaiyu Shao, Xingguo Li*, Scaled-up Synthesis of Nanostructured Mg-based Compounds and Their Hydrogen Storage Properties, Journal of Power Sources, 227 (2013) 86-93. 84. Huaiyu Shao*, Junko Matsuda, Hai-Wen Li, Etsuo Akiba, Ankur Jain, Takayuki Ichikawa, Yoshitsugu Kojima, Phase and Morphology Evolution Study of Ball Milled Mg-Co Hydrogen Storage Alloys, International Journal of Hydrogen Energy, 38 (2013) 7070-7076. (Highlighted by International Association for Hydrogen Energy (IAHE)) 85. Jianxin Zou*, Craig Buckley, Huaiyu Shao, Gang Ji, and Kemin Zhang, Light-Metal-Based Nanostructures for Energy and Biomedical Applications, Journal of Nanomaterials, Volume 2013 (2013), Article ID 203542 (editorial). 86. Huaiyu Shao*, Gongbiao Xin, Xingguo Li and Etsuo Akiba, Thermodynamic Property Study of Nanostructured Mg-H, Mg-Ni-H and Mg-Cu-H Systems by High Pressure DSC Method, Journal of Nanomaterials, 2013 (2013) Article ID 281841, 7 pages. 87. Huaiyu Shao*, Gongbiao Xin, Jie Zheng, Xingguo Li*, Etsuo Akiba, Nanotechnology in Mg-based Materials for Hydrogen Storage, Nano Energy, 1 (2012) 590-601. 88. Hyunjeong Kim*, Jin Nakamura, Huaiyu Shao, Yumiko Nakamura, Etsuo Akiba, Karena W. Chapman, Peter J. Chupas, and Thomas Proffen, Variation in the Ratio of Mg2Co and MgCo2 in Amorphous-like Mechanically Alloyed MgxCo100-x Using the Atomic Pair Distribution Function Analysis, Zeitschrift fuer Kristallographie, 227 (2012) 299-303. 89. Hyunjeong Kim*, Jin Nakamura, Huaiyu Shao, Yumiko Nakamura, Etsuo Akiba, Karena Chapman, Peter Chupas, Thomas Proffen, Insight into the Hydrogenation Properties of Mechanically Alloyed Mg50Co50 from the Local Structure, Journal of Physical Chemistry C, 115 (2011) 20335-20341. 90. Huaiyu Shao, Michael Felderhoff* and Ferdi Schüth, Hydrogen Storage Properties of Nanostructured MgH2/TiH2 Composite Prepared by Ball Milling under High Hydrogen Pressure, International Journal of Hydrogen Energy, 36 (2011) 10828-10833. 91. Huaiyu Shao, Michael Felderhoff*, Ferdi Schüth and Claudia Weidenthaler, Nanostructured Ti-catalyzed MgH2 for Hydrogen Storage, Nanotechnology, 22 (2011) 235401. 92. Hyunjeong Kim*, Jin Nakamura, Huaiyu Shao, Yumiko Nakamura, Etsuo Akiba, Karena Chapman, Peter Chupas, Thomas Proffen, Local Structural Evolution of Mechanically Alloyed Mg50Co50 Using Atomic Pair Distribution Function Analysis, Journal of Physical Chemistry C, 115 (2011) 7723–7728. 93. Junko Matsuda*, Huaiyu Shao, Yumiko Nakamura and Etsuo Akiba, The Nanostructure and Hydrogenation Reaction of Mg50Co50 BCC Alloy Prepared by Ball-milling, Nanotechnology, 20 (2009) 204015. 94. Huaiyu Shao, Kohta Asano, Hirotoshi Enoki and Etsuo Akiba*, Fabrication, Hydrogen Storage Properties and Mechanistic Study of Nanostructured Mg50Co50 Body-centered Cubic Alloy, Scripta Materialia, 60 (2009) 818-821. 95. Huaiyu Shao, Kohta Asano, Hirotoshi Enoki and Etsuo Akiba*, Correlation Study between Hydrogen Absorption Property and Lattice Structure of Mg-based BCC Alloys, International Journal of Hydrogen Energy, 34 (2009) 2312-2318. 96. Huaiyu Shao, Kohta Asano, Hirotoshi Enoki and Etsuo Akiba*, Fabrication and Hydrogen Storage Property Study of Nanostructured Mg-Ni-B Ternary Alloys, Journal of Alloys and Compounds, 479 (2009) 409-413. 97. Huaiyu Shao, Kohta Asano, Hirotoshi Enoki and Etsuo Akiba*, Preparation and Hydrogen Storage Properties of Nanostructured Mg-Ni BCC Alloys, Journal of Alloys and Compounds, 477 (2009) 301-306. 98. Huaiyu Shao, Tong Liu, Yuntao Wang, Hairuo Xu and Xingguo Li*, Preparation of Mg-based Hydrogen Storage Materials from Metal Nanoparticles, Journal of Alloys and Compounds, 465 (2008) 527-533. 99. Huaiyu Shao, Kohta Asano, Hirotoshi Enoki and Etsuo Akiba*, Preparation and Hydrogen Storage Properties of Mg-Ni-B BCC Alloys, Materials Science Forum, 561-565 (2007) 1625-1628. 100. Lei Xie, Huaiyu Shao, Yuntao Wang, Yan Li and Xingguo Li*, Synthesis and Hydrogen Storing Properties of Nanostructured Ternary Mg-Ni-Co Compounds, International Journal of Hydrogen Energy, 32 (2007)1949-1953. 101. Yuntao Wang, Huaiyu Shao, Yan Li, Lei Xie, Xingguo Li* and Seiki Takahashi, Hydrogen Absorption and Field-dependent Diamagnetism of SmNiAl, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 311 (2007) 535-544. 102. Yonghua Leng, Huaiyu Shao, Yuntao Wang, Masaaki Suzuki, Xingguo Li*, A New Method to Synthesize Ni3C Nanoparticles in Solution, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 6 (2006) 221-226. 103. Yuntao Wang, Hui Zhang, Huaiyu Shao, Xingguo Li*, Lefu Zhang and Seiki Takahashi, Anomalous Diamagnetism of SmNiAl due to Hydrogenation and Field Cooling, Applied Physics Letters, 88 (2006) Art. No. 072505. 104. Yuntao Wang, Huaiyu Shao, Xingguo Li*, Lefu Zhang and Seiki Takahashi, Hydrogen Absorption Property and Magnetism of SmFeAl and Its Hydrides, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 302 (2006) 297-301. 105. Huaiyu Shao, Yuntao Wang, Hairuo Xu and Xingguo Li*, Preparation and Hydrogen Storage Properties of Nanostructured Mg2Cu alloy, Journal of Solid State Chemistry, 178 (2005) 2211-2217. 106. Huaiyu Shao, Yuntao Wang and Xingguo Li*, Synthesis and Properties of Nanostructured Mg2Ni-based Compounds, Materials Science Forum, 475-479 (2005) 2445-2448. 107. Huaiyu Shao, Hairuo Xu, Yuntao Wang and Xingguo Li*, Preparation and Hydrogen Storage Properties of Mg2Ni Intermetallic Nanoparticles, Nanotechnology, 15 (2004) 269-274. 108. Huaiyu Shao, Yuntao Wang, Hairuo Xu and Xingguo Li*, Hydrogen Storage Properties of Magnesium Ultrafine Particles Prepared by Hydrogen Plasma-metal Reaction, Materials Science and Engineering B, 110 (2004) 221-226. 109. Huaiyu Shao, Hairuo Xu, Yuntao Wang and Xingguo Li*, Synthesis and Hydrogen Storage Behavior of Mg-Co-H System at Nanometer Scale, Journal of Solid State Chemistry, 177 (2004) 3626-3632. 110. Tong Liu*, Huaiyu Shao, Xingguo Li, Synthesis and Characteristics of Ti-Fe Nanoparticles by Hydrogen Plasma-metal Reaction, Intermetallics, 12 (2004) 97-102. 111. Yuntao Wang, Huaiyu Shao, Xingguo Li*, Lefu Zhang and Seiki Takahashi, Mictomagnetism and Shifted Magnetic Hysteresis Cycle in SmFeAl, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 284 (2004) 13-16. 112. Huaiyu Shao, Tong Liu, Xingguo Li*, Lefu Zhang, Preparation of Mg2Ni Intermetallic Compound from Nanoparticles, Scripta Materialia, 49 (2003) 595-599. 113. Tong Liu*, Huaiyu Shao, Xingguo Li, Oxidation Behaviour of Fe3Al Nanoparticles Prepared by Hydrogen Plasma-metal Reaction, Nanotechnology, 14 (2003) 542-545. 114. Tong Liu*, Yaohua Zhang, Huaiyu Shao, Xingguo Li, Synthesis and Characteristics of Sm2O3 and Nd2O3 Nanoparticles, Langmuir, 19 (2003) 7569-7572. 115. Tong Liu*, Huaiyu Shao, Xingguo Li, Synthesis of Fe-Al Nanoparticles by Hydrogen Plasma-metal Reaction, Journal of Physics: Condensed Matter, 15(2003) 2507-2513. 116. Huaiyu Shao, Tong Liu and Xingguo Li*, Preparation of the Mg2Ni Compound from Ultrafine Particles and Its Hydrogen Storage Properties, Nanotechnology, 14 (2003) L1-L3.

Section 2: Research Interests and Grants

1. Macao Science and Technology Development Fund (FDCT), Macau (Project No.: 0098/2020/A2), “Controllable synthesis of modified LixSi-based composite electrode and the application in high-energy lithium batteries”, 2021.06-2024.06 2,201,000 MOP (~274,000 USD) 2. Natural Science Foundation of Guangdong Province, China, Nonlinear Optical Properties and Application of Cu3-xP Nanocrystals, 2021.01-2023.12 (~16,000 USD). 3. Macao Science and Technology Development Fund (FDCT-GDST), Macau (Project No.:0019/2019/AGJ), “Development of Key Technologies for Soft-packed Lithium-ion Batteries for Wearable Electronic Products”, 2020-2022, 1,170,000 MOP (~146,000 USD) 4. The Multi-Year Research Grant (MYRG) from University of Macau, Macau (Project No.: MYRG2019-00055-IAPME), “A Exploratory Research on All-solid-state Mg Battery: Metastable Mg Nano Alloys as Cathode and MgB12H12-based Compounds as Solid Electrolyte”, 2020.01-2021.12, 750,000 MOP (~93,000 USD). 5. Macao Science and Technology Developm
8
3
2
Macao Science and Technology Development Fund (FDCT), Macau (Project No.: 0098/2020/A2), “Controllable synthesis of modified LixSi-based composite electrode and the application in high-energy lithium batteries”, 2021.06-2024.06 2,201,000 MOP (~274,000 USD)